Vores formål
"Vi ønsker at bruge vores evner og juraen til at sikre lighed. Derfor står vi ofte side om side med borgere mod staten og offentlige myndigheder. Vi tror på, at det præcis er dér, vi gør en forskel."

- Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Vi er drevet af et ønske om at sikre alles rettigheder. Vi tror på, at systemtænkning og fastslåste opfattelser af juraen skal udfordres, og at dette sikrer lighed og den rette balance.

Vi har i vores rådgivning en grundlæggende tro på, at alle har rettigheder. Rettigheder - som der skal passes på og værnes om. Vi er advokater med et stort engagement og stor procedureerfaring, og vi tager altid udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang i en sag. Vi befinder os naturligt i retten, og vi er vant til at behandle komplekse juridiske spørgsmål, og gøre dem forståelige både i retten og for dig.

Vi bistår i sager, hvor menneskeretlige spørgsmål er på spil, og hvor grundlæggende rettigheder er helt i centrum. Vi bistår ofte i sager, hvor offentlige myndigheder er involveret, og vi har derfor stor erfaring med at møde ved danske domstole, ved Den Europæiske Menneskeretighedsdomstol og ved EU-Domstolen.

Vi engagerer os dybt i din sag fra start til slut, og vi arbejder grundigt og nærværende med dig om at løse dit problem. Gennem vores mangeårige erfaring har vi hurtigt en god fornemmelse for, hvordan vi kan styrker din sag bedst muligt.

Mød osAdvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Advokat (H)

Jeg er advokat, fordi jeg brænder for at hjælpe mennesker og udfordre uretfærdighed. Min baggrund fra Institut for Menneskerettigheder, Justitsministeriet og Rigsadvokaten skaber unikke forudsætninger for at bistå i komplekse sager inden for bl.a. det strafferetlige og udlændingeretlige område, hvor menneskeretten og EU-retten er i fokus. Jeg har mange års erfaring med at føre komplekse sager mod offentlige myndigheder for by-, lands- og Højesteret, og fører også løbende sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen.

Advokat Petra Alexandra Fokdal
Petra Alexandra Fokdal
Advokat

Jeg brænder for at sikre borgernes friheds- og menneskerettigheder, derfor arbejder jeg som advokat. Jeg har i mit arbejde og under min uddannelse fået stor viden om anti-diskriminationslovgivningen og udlændingeretten, hvor rettigheder tit bliver presset. Fra mit tidligere arbejde ved domstolene, i Justitsministeriet og ved Institut for Menneskerettigheder har jeg fået stor indsigt i, hvordan borgeres rettigheder kan styrkes bedst.

Advokatfuldmægtig Maria Dommer Nielsen
Maria Dommer Nielsen
Advokatfuldmægtig

Som advokatfuldmægtig er jeg drevet af en stærk tro på, at alle individer, uanset baggrund, fortjener at have deres grundlæggende rettigheder beskyttet og respekteret. Gennem mit arbejde, samt frivillige engagement i civilsamfundet, har jeg set utallige eksempler på, hvordan ulighed, diskrimination og uhensigtsmæssigt indskrænkende fortolkninger af loven, kan påvirke enkeltpersoner i deres møde med systemet - ofte med dybtgående personlige konsekvenser. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at bruge juraen til at udfordre denne form for praksis, og bistå vores klienter med at opnå et retfærdigt resultat i deres sager.

Advokatfuldmægtig Moya-Louise Lindsay-Poulsen
Moya-Louise Lindsay-Poulsen
Advokatfuldmægtig

Det har altid været vigtigt for mig at bidrage til samfundet. Netop det har været den røde tråd i mit arbejdsliv. Jeg har i mange år arbejdet i staten med menneskeretlige, EU- og udlændingeretlige spørgsmål og også indsatser til gavn for borgere med minoritetsetnisk baggrund. Jeg er drevet af at gøre en forskel for det enkelte menneske, skabe bæredygtige resultater sammen med andre og flytte vigtige dagsordner fremad. Hos Rosenberg Khawaja Law Firm kan jeg bruge min erfaring og juridiske kompetencer til at hjælpe mennesker, der står i en vanskelig situation. Det er meningsfuldt for mig.

Advokatfuldmægtig Janni Bruun Søndergaard
Janni Bruun Søndergaard
Advokatfuldmægtig

Jeg arbejder som advokatfuldmægtig hos Rosenberg Khawaja Law Firm, fordi jeg ønsker at hjælpe mennesker i øjenhøjde. Jeg er drevet af en ambition om at fremme retfærdighed og sikre lige rettigheder for alle uanset baggrund. Fra mit tidligere arbejde ved Institut for Menneskerettigheder, Justitsministeriet og som frivillig rådgiver har jeg opnået et godt grundlag for at bistå i komplekse sager og en stor viden inden for menneskeretten og særligt diskriminerings- og ligestillingsretten.

Stud.Jur. Naya Ninn Jensen
Naya Ninn Jensen
Stud.Jur. (ORLOV)

Jeg arbejder som studentermedhjælper hos Rosenberg Khawaja Law Firm, fordi jeg ønsker at hjælpe mennesker og sikre, at der ikke bliver gået på kompromis med deres menneskerettigheder. Ved siden af mit arbejde som studentermedhjælper læser jeg på kandidaten af jurastudiet på Københavns Universitet og er aktiv frivillig hos foreningen Levende Menneskerettigheder. Mine primære interesser er inden for det strafferetlige og menneskeretlige område.

Det gør viDine rettigheder

Vores ekspertise

Retsområder

- Udlændingeret

- Strafferet

- EU- & Menneskeret

- Statsborgerskab

- ArbejdstilladelserDine rettigheder

Vi bistår dig, når dine rettigheder er under pres.

Vi tager ikke alle sager, og vælger kun at bistå i sager, hvor vi er overbeviste om, at vi kan gøre en forskel. Vi arbejder kreativt med juraen. Den er et værktøj, der skal bruges til at sikre, at dine rettigheder bliver overholdt.

Vi har fokus på dig og din sag fra start til slut. Vi er ærlige. Hvis vi ikke mener, at din sag kan vindes, eller du kan opnå det, du ønsker - så fortæller vi dig det, og vi tager ikke salær for den vurdering.

Vi synes heller ikke, at det er rimeligt, at du skal betale for advokatbistand, som ikke er nødvendig. Vi fortæller dig derfor ærligt, hvis vi ikke mener, at du behøver en advokat til din sag.

Hvis du derimod ikke har råd til at betale for vores bistand i en sag, hvor vi mener, at vi kan gøre en stor forskel for dig, vil vi gøre, hvad vi kan for at bistå dig uden berening.

Du kan læse mere om vores pro bono-bistand her!

Du er også meget velkommen til at skrive til os for en uforpligtende snak om mulighederne i din sag.

Vores Ekspertise

Vi har mangeårig erfaring med at føre sager ved danske og internationale domstole for borgere, hvis rettigheder er blevet udfordret af myndigheder.

Vi bistår ofte i sager, hvor målet er at udfordre restriktive fortolkninger af borgeres rettigheder, klargøre omfanget af borgeres rettigheder, og udvikle rettighederne ved at få domstolene til at tage stilling til f.eks. en retstriktiv fortolkning af borgeres rettigheder, som de bliver mødt med fra myndighederne.

Vi fører sagerne for alle domstole i Danmark, dvs. både by-, lands- og Højesteret, og vi indbringer løbende sager for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og har ofte sager, der forelægges for EU-Domstolen.

På alle områder vi bistår er menneskeretlige spørgsmål centrale for os. Vi mener, at det er vigtigt, at disse rettigheder vurderes og inddrages alle de steder, hvor de er relevante. Det kan f.eks. være i udlændingeretlige sager eller i straffesager.

Vi har en særlig viden indenfor det udlændingeretlige område, der er kendetegnet ved en meget kompleks regulering, der løbende ændres. Vi rådgiver derfor i komplekse sager, der er knyttet f.eks. til opnåelse af midlertidig eller permanent opholdstilldelse i Danmark, i inddragelses- og bortfaldssager, og også i komplekse sager, der knytter sig til de forskellige ordninger for arbejdstilladelser.

Vi har også helt særlig viden om de opholdstilladelser, der er knyttet til EU-retten - og vi rådgiver både i reglerne for personers, arbejdskraftens og tjenesteydelsers frie bevægelighed.

Vi har mange års erfaring med og stor viden om strafferetlige sager, der vedrører udenlandske statsborgere, hvor vi bl.a. er førende eksperter i udvisningsspørgsmål.

Endelig har vi ekspertviden i alle regler vedrørende erhvervelse, fortabelse og fratagelse af dansk statsborgerskab.

Vi er vant til at bistå både enkeltpersoner, NGOer og virksomheder inden for alle vores eksertiseområder. Klik på retsområder for mere information.

Skriv til os for en uforpligtende drøftelse af mulighederne for at bistå dig eller jer.

Udlændingeret

Reglerne på det udlændingeretlige område er omfangsrige og komplicerede. Hvis reglerne ikke bliver fulgt eller overtrådt, kan konsekvenserne være store. Det kan betyde inddragelse af en opholdstilladelse, udvisning med indrejseforbud og høje bøder i straf. Den korrekte rådgivning om regler, praksis, ansøgningsprocedure mv., er derfor vigtig. Vi har stor viden om området, og vi har mange års erfaring med alle sagstyper på området.

Vi yder bl.a. rådgivning i sager om:

Visum, asyl, ægtefællesammenføring, anden familiesammenføring, erhvervsrelaterede opholdstilladelser, studieopholdstilladelser, au-pair opholdstilladelser, permanent opholdstilladelse, inddragelse og bortfald samt forlængelser.

I sager om arbejdstilladelser bistår vi både arbejdsgiver og arbejdstager (læs mere her).

Vi bistår endvidere med opnåelse af EU-opholdstilladelser ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration, herunder komplicerede sager om fri bevægelighed, og sager om afledte rettigheder for familiemedlemmer til arbejdstagere, der er danske statsborgere (læs mere her).

Vi hjælper også med klager over afslag på opholdstilladelser mv., som normalt indbringes for Udlændingenævnet.

Vi har endvidere omfattende erfaring med alle aspekter af opnåelse og bevarelse af dansk statsborgerskab og bistår i den forbindelse med ansøgninger til Integrationsministeriet, og prøvelse ved domstolene af uberettigede afslag på statsborgerskab (læs mere her).

Skriv til os for en uforpligtende drøftelse af mulighederne i din sag.

Strafferet

Vi bistår dig i alle faser af din straffesag og kan varetage dine interesser som din beskikkede forsvarer. Vi yder bistand som forsvarer i alle type sager. Det gælder alt fra færdselssager til alvorlige sigtelser og tiltaler som vold og drab. Vores erfaring stammer både fra mangeårigt forsvarerarbejde og arbejde hos politi- og anklagemyndighed.

Vi har særlig ekspertise i straffesager om bl.a. ulovligt arbejde, udleveringssager og sager om overførsel til afsoning i Danmark. Vi har endvidere indgående erfaring med bistand i sager, hvor der sker frihedsberøvet med henblik på udsendelse, eller andre sager om administrativ frihedsberøvelse.

Vi er samtidig førende eksperter i straffesager, hvor udvisning af Danmark kan komme på tale.

Det er et grundlæggende princip, at du har ret til at vælge præcis den forsvarer, du ønsker, også uanset om du allerede har fået en bestemt forsvarer tildelt af retten.

Det kan ofte være vigtigt, at du skifter til os, så hurtigt som muligt efter, at du er blevet sigtet af politiet.

Kontakt os, hvis du ønsker, at vi bistår dig.

EU- & Menneskeret

Når vi yder bistand, har vi særlig fokus på menneskerettigheder, som f.eks. retten til liv og forbuddet mod tortur, retten til privat- og familieliv og retten til ligebehandling. Både i nationale og internationale klagesager gør vi derfor ofte brug af internationale konventioner som f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder, flygtningekonventionen, børnekonventionen og handicapkonventionen.

Vi har endvidere fokus på EU-retten, særlig i opholdsretlige spørgsmål, og vi har indgående erfaring med behandling af sager, hvor der gøres brug af bl.a. EU-opholdsdirektivet og EU-traktaternes bestemmelser om personers og arbejdskraftens frie bevægelighed. Vi har erfaring med at føre klagesager ved internationale organer som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FNs Menneskerettighedskomité og præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen.

Vi har også erfaring med at afdække menneskerettighedskrænkelser i internationale sammenhænge, hvor vi bl.a. har ydet bistand til Julian Assange´s Defence Fund og Wikileaks, Open Society Foundations og European Roma Right Centre.

Skriv til os for en uforpligtende drøftelse af mulighederne i din sag.

Arbejdstilladelser

Vi har mange virksomheder som klienter og stor erfaring med at yde rådgivning til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Der er flere måder, man kan opnå en opholds- og arbejdstilladelse til en ansat, f.eks. efter ordningerne for jobs inden for positivlisten, for højtlønnede medarbejdere under beløbsordningen og for højtuddannede forskere mv.

Det er vigtigt både for jer som virksomhed og for jeres ansatte, at den rette løsning anvendes. Vi rådgiver om alle relevante muligheder og finder frem til den rette tilgang i samarbejde med jer.

Skriv til os for en uforpligtende drøftelse. Så kan vi hjælpe jer med at beslutte, hvilken ordning der passer bedst for lige netop jer.

Statsborgerskab

Vi yder kvalificeret rådgivning i alle aspekter af sager om erhvervelse, bevarelse, fortabelse og fratagelse af dansk statsborgerskab.

Reglerne er komplekse, uigennemskuelige og ændres ofte. Vi kan rådgive i alle aktuelle regler og krav, ligesom vi løbende fører sager ved domstolene, hvor borgere mener de uberettiget har fået afslag på eller fortabt dansk statsborgerskab.

Vi er også nogle af de få advokater i Danmark, der har bistået og bistår i sager om administrativ fratagelse af statsborgerskab.

Skriv til os for en uforpligtende drøftelse af mulighederne i din sag.

Retsområder

Vi yder rådgivning på alle retsområder, når en sag rejser spørgsmål om grundlæggende rettigheder.

Derudover rådgiver vi særligt indenfor følgende områder:

Udlændingeret

Strafferet

EU- & Menneskeret

Statsborgerskab

Arbejdstilladelser

Følg Os


Priser & Pro bonoSalær

Pro bono

Hvad er tidsforbruget i en sag?

Retshjælp og Fri proces

Beskikkelse


Salær

Vores timesalær aftales individuelt, men afregnes normalt med 2.400 kr. pr. time (3.000 kr. inkl. moms).

Salærberegningen sker på baggrund af det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence samt sagens kompleksitet. Denne timetakst gælder for bistand til privatpersoner inden for de fleste af de områder, vi bistår med.

I nogle sager er der mulighed for at få en advokat beskikket, hvorefter vores salær fastsættes af retten i henhold til gældende takster (læs mere om muligheden for at få en advokat beskikket her). Timesalæret i sager, hvor vi bliver beskikket (f.eks. næsten alle straffesager) kan du læse mere om her.

I de fleste sager, hvor der sker beskikkelse, vil du ikke blive pålagt advokatomkostninger. Dette gælder dog ikke for straffesager, hvis du findes skyldig.

Vores timesalær for bistand til erhvervsklienter og til private inden for særlige områder, aftaler vi individuelt med dig eller jer.

Skriv til os for at høre mere.

Hvad er tidsforbruget i en sag?

Salæret kommer an på, hvor meget tidsforbruget i den konktere sag er. Dette kan variere meget alt efter sagens karakter og de konkrete omstændigheder.

Her er, hvad vores erfaring generelt er i sager inden for f.eks. udlændingeretsområdet:

           Ansøgning om ægtefællesammenføring: 6-8 timer
           Ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse: 6-10 timer
           Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse: 4-6 timer
           Klage over afslag i de nævnte sager: 4-10 timer
           Forlængelse af opholdstilladelse: 4-6 timer
           Klage over inddragelse af opholdstilladelse: 6-10 timer

På andre områder, hvor vi bistår, er det generelt svært at anslå tidsforbruget, uden at vi har drøftet din sag konkret med dig. Vi vil dog altid, før vi påbegynder din sag give dig en så præcis vurdering som mulig af, hvor meget tid du skal påregne, at vi bruger i din sag - vi holder dig altid løbende orienteret tidsforbruget.

Retshjælp & Fri Proces

Sager der føres ved domstolene kan blive dækket af din indbo- og familieforsikring. De kan også dækkes ved, at du opnår fri proces.

Vi kan hjælpe dig med at søge dækning hos dit forsikringsselskab eller om fri proces ved Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet. Hvis du opnår dækning til sagen, behøver du som udgangspunkt ikke bekymre dig om sagsomkostningerne.

Du kan opnå fri proces, hvis din årsindtægt som udgangspunkt er under ca. 360.000 kr., eller hvis din sag er principiel.

Du kan læse mere om mulighederne for fri proces hos Civilstyrelsen.

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

Beskikkelse

I nogle sager har du ret til at få beskikket en advokat fra det offentlige.

I disse sager er udgangspunktet, at staten dækker alle omkostninger ved sagen. Det er tilfældet i de fleste straffesager.

Hvis du herefter bliver frifundet, betaler staten alle udgifter. Hvis du imidlertid bliver fundet skyldig, vil politiet opkræve sagsomkostningerne hos dig.

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

Pro bono

Nogle sager er så vigtige, at de bør føres. Vi mener ikke, at det skal være manglende økonomi, der er afgørende for, om det sker.

Vi udvælger derfor løbende sager, som vi ønsker at bistå med, uanset om vi kan få betaling for vores arbejde.

Det er ofte sager, som har betydning ikke kun for dig, men for mange borgere, eller det er en sag, som har så stor betydning for dig, at vi bliver nødt til at hjælpe dig.

Det er oftest i sager, hvor du står over for f.eks. en central myndighed eller en kommune, at vi påtager os sager uden beregning.

Kontakt os, hvis du har en vigtig sag, så kan vi tage en snak om mulighederne.

Kontakt os


*påkrævet.